Dinamički test nosivosti šipova (DLT)

Naša kompanija vrši ispitivanje dinamičke nosivosti šipova (DLT) u skladu sa ASTM D4945-00 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.

DLT je brza, pouzdana i ekonomična metoda procene nosivosti šipova. Naša kompanija koristi Pile Driving Analyzer®, softver CAPVAP® i Free Fall Weight Hammers za obavljanje testiranja. Naši inženjeri dostavljaju detaljan izveštaj za svaki projekat ispitivanja dinamičke nosivosti koji uključuje simulirani test statičke nosivosti u obliku izračunate krive ispitivanja nosivosti.

DLT test izvodi se udaracem malja po vrhu šipa prouzrokujući bar minimalno stalno pomeranje šipa. Akcelerometri i pretvarači naprezanja pričvršćeni za šipove mere silu i brzinu dok težina slobodnog pada udara u vrh šipa. Pored nosivosti, Dinamičko ispitivanje nosivosti šipa pruža informacije o raspodeli otpora (nosivost po omotaču i bazi šipa) i procenjuje oblik i integritet šipa.

Naši inženjeri izvode DLT na pobijenim šipovima, bušenim šipovima i ostalim vrstama šipova, i obično sprovode nekoliko testova u jednom danu. DLT predstavlja alternativu ispitivanju statičke nosivosti (SLT) i može se izvoditi i na kopnu i van kopna.

Pile Driving Monitoring

Monitoring pobijenih šipova pomoću Pile Driving Analizer® (PDA) nam daje podatak o  nosivosti šipa u trenutku pobijanja, otpora pri pobijanju, performanse malja i proverava integritet šipa. Ispitivanje može izvršiti inženjer na licu mesta ili putem mobilnog telefona iz kancelarije, koristeći funkciju daljinskog prenosa podataka PDA modela 8g.

PDA 8g, pretvarač naprezanja i akcelerometar montirani na šipove su isti kao i za ispitivanje dinamičke nosivosti šipova (DLT).

Tokom programa ispitivanja pre izgradnje, Pile Driving Monitoring pomaže u formulisanju kriterijuma pobijanja. Tokom izvodjenja radnih šipova osigurava da se pobijanje odvija u skladu sa utvrđenim kriterijumom. U toku praćenja, dobijaju se informacije o otpornosti tla i o performansama pobijanja.

Pile Driving Monitoring takodje daje nformacije o naponima pri pobijanju i pomaže u sprečavanju oštećenja šipa. Ako je šteta neizbežna, prikazuje upozorenje dovoljno rano da sačuva šip od potpunog uništenja. Sve to se dešava tokom pobijanja, u realnom vremenu, bez usporavanja izgradnje. Dynamic Pile Monitoring pomaže u postizanju sigurnog i ekonomičnog izvodjenja pobijenih šipova.

Podaci dobijeni tokom PDM-a mogu se koristiti za određivanje statičke nosivosti pomoću programa iCAP® i CAPVAP®.

Naša kompanija izvodi PDM u skladu sa ASTM D4945-00 Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.

Pulse Echo Integrity Test (PIT)

Test integriteta šipova (PIT) je brz i jednostavan test za izvodjenje, koji omogućava proveru anomalija za sve elemente fundiranja na gradilištu. Izvodi se pomoću Pile Integrity Tester™ na bilo kojoj vrsti betonskog elementa dubokog fundiranja.

PIT je nedestruktivna metoda ispitivanja šipova kojom se proverava integritet pobijenih betonskih ili drvenih šipova, bušenih betoniranih na licu mesta. Ako postoje veći nedostaci, test procenjuje njihovu veličinu i lokaciju; a takođe može odrediti i dužinu šipa.

PIT, poznat i kao Pile Integrity Test, Sonic Echo Test i Test niskog naprezanja, obično se izvodi nakon što je šip izveden i betoniran. Zahteva minimalnu pripremu šipova i već se dugi niz godina rutinski koristi u celom svetu. Zbog svoje jednostavnosti, brzine izvođenja i niske cene, može se izvesti na 100{4c8fef4a285cf6ad86dd0cc2562c85299e69f7fda326ce05252eff4ed638b150} šipova na datom gradilištu.

Vrh šipa se udari ručnim čekićem. Udar čekića stvara naponski talas u šipu, a akcelerometar postavljen na vrh šipa nadgleda kretanje prouzrokovano tim talasom. Naponski talas širi se duž šipa i odražava se kada naiđe ili na bazu šipa ili na neujednačenost bušotine. Ove refleksije uzrokuju promenu signala ubrzanja izmerenog na vrhu šipa, koji prima i obrađuje Pile Integriti Tester ™ (PIT) kompanije Pile Dinamics Inc. i kasnije tumači.

Naša kompanija vrši ovo ispitivanje integriteta temelja u skladu sa ASTM D5882-07 Standard Test Method for Low Strain Integrity Testing of Piles

Cross-Hole Sonic Logging (CSL)

Cross-Hole Sonic Logging (CSL) koristi se za verifikaciju homogenosti i integriteta betona u dubokim temeljima kao što su bušeni šipovi. Ova metoda se takođe može proširiti na AB dijafragme, barete itd. Takodje, otkriva prisustvo pukotina i šupljina, i verifikuje kvalitet betona na elementima izgrađenim pomoću kontrolnih cevi. Terenski rezultati su dopunjeni analizom Tomografije.

Bušeni šipovi se pripremaju za ispitivanje integriteta pomocu CSL metode u toku izvodjenja samog šipa, gradnjom najmanje tri cevi prečnika 2 inča. Ove cevi su obično pričvršćene na armaturni koš duž cele dužine koša. Nakon betoniranja, cevi se pune vodom.

CSL se izvodi pomocu Cross-Hole Analizer ™ (CHA) kompanije Pile Dinamics Inc. Počevši od baze šipa, predajnik emituje ultrazvučni signal u jednoj cevi. Signal nešto kasnije dolazi do prijemnika u drugoj cevi. Loš beton između cevi će odložiti ili potpuno poremetiti signal. Zatim se senzori (predajnik i prijemnik) pomeraju za neko rastojanje nagore duž osovine i postupak se ponavlja dok se ne skenira čitava dužina osovine. Inženjer ponavlja test za svaki par cevi, omogućavajući ispitivanje oštećenja po celoj dužini šipa.

Naša kompanija vrši ovakvo ispitivanje integriteta temelja u skladu sa ASTM D6760-02 – Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing.