Oblast Beograda na vodi će, u finalnoj fazi, sadržati dve kanalizacione kišne crpne stanice. Crpna stanica 1 se nalazi uz Tramvajski most i ima kapacitet od 6200 l/s i biće deo sistema Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Unutar pumpne stanice se nalazi 5 kišnih pumpi velikog kapaciteta. Deo projekta je evakuacioni cevovod prečnika 2000 mm dužine 200 metara.

NBC Univerzing na ovom projektu vrši sledeće usluge:

  • Projekt menadžmenta
  • FIDIC inženjer
  • Dizajn menadžment
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Zaštita na radu
  • Usluge obrade mesečnih situacija i dodatnih ponuda tokom izvođenja radova